crisis als kans …

De personen die dagelijks met het kind of de jongere omgaan hebben veel invloed.
   Leerkrachten, groepsleiding, opvoeders zijn aanwezig in de levensruimte van een kind.
     In deze Life Space ervaart de jongere hoe op hem gereageerd wordt,
       hoe de interacties gaan tussen hem en zijn omgeving.
       Ook de conflicten vinden daar plaats.

       LSCI geeft in deze interacties in de dagelijkse leefwereld methodische steun aan de
      volwassene die werkt met jongeren die regelmatig met hun omgeving in conflict
     komen.

De conflictcyclus helpt het verloop van een conflict, en escalatie in een crisis, te begrijpen en daarop in te grijpen. Ook de rol van de volwassene in dit proces wordt zo inzichtelijker.

Video van LSCI gespek.

Het LSCI proces biedt handvatten om bij een conflict en een crisis
constructief in gesprek te gaan met het kind over de actuele
situatie, en de betekenis die het heeft voor andere vergelijkbare
conflict-situaties in het verleden en de toekomst. Zo wordt de
crisissituatie gebruikt als kans om van te leren.
In dit gespreksproces gaan de volwassene en het kind elkaars
verhaal
en interpretatie beter begrijpen.
Van daaruit komen concrete alternatieve oplossingen aan bod
voor de ontstane situatie en voor toekomstige incidenten. Die
worden ook geoefend en in een uitvoerbaar plan gezet.

Het proces van de LSCI interventie onderscheidt zes fasen:


4. inzicht
het samen begrijpen en inzicht krijgen in de
essentie van deze crisis, en het destructieve
gedragspatroon dat de jongere in zijn greep
houdt, geeft draagvlak voor het verkennen van
andere gedragsmogelijkheden in soortgelijke
situaties
5. nieuwe vaardigheden
een concreet plan voor alternatief gedrag, in
voor de jongere haalbare stapjes, wordt
gemaakt en geoefend, zodat de jongere
positieve ervaringen op kan doen, in plaats van
nieuwe crisissituaties door herhaling van het
destructieve gedragspatroon
6. transfer
de interventie vindt plaats in de Life Space van
de jongere daarom wordt aan het eind gekeken
oe de jongere de draad van zijn dagelijkse
situatie weer op kan pakken, en welke steun hij
nodig heeft om zijn plan ten uitvoer te brengen
1. ontlading
omdat de interventie start op het moment van
e crisis, is de eerste stap het aandacht hebben
voor de overweldigende emoties bij de jongere,
voordat meer beroep gedaan kan worden op
rationelere processen
2. tijdlijn
het begrijpen van het verhaal van de jongere
over de crisis is essentieel om samen verder te
komen, het concept van de conflictcyclus helpt
bij het verhelderen van dit verhaal
3. centraal thema
de kern van wat er mis ging in het verloop van
deze gebeurtenissen biedt aanknopingspunten
voor alternatieve oplossingen


Gebruiken jullie hier LSCI?
Dat zouden jullie maar beter doen,
want dat helpt ons gasten
* Uitspraken van jongeren

De LSCI interventie krijgt verder invulling met de nieuwe kansen interventie die aansluit bij
het specifieke destructieve gedragspatroon van de jongere:

 • vervormde waarneming of interpretatie
  ligt aan de basis van de crisis
 • Reality Rub
 • verschuiving van de stress in een andere situatie
  naar de actuele crisissituatie vormt de basis
 • Red Flag
 • de jongere met goede bedoelingen raakt in crisis
  voor gemis aan adequate sociale vaardigheden
 • New Tools
 • de jongere zoekt het mis lopen op als bevestiging
  van het gevoel niet oké te zijn
 • Massaging Numb Values
 • de jongere rechtvaardigt zijn schadelijk gedrag
 • Symptom Estrangement
 • manipulatie tussen leeftijdgenoten
  vormt de basis voor de problemen
 • Manipulation of Body Boundaries
Voorbeelden van uitgeschreven LSCI gesprekken:
http://www.lsci.org/real-examples-lsci-interventions-kids

Vanuit het herkennen van het gedragspatroon
wordt gewerkt aan een plan dat tegemoet komt
aan het betreffende essentiële probleem voor de jongere, dat veelal in meerdere situaties opduikt.

 • LSCI biedt ook de mogelijkheid om als collega’s met elkaar terug
  te kijken op een incident dat niet naar tevredenheid is verlopen.
  Dit proces biedt aanknopingspunten voor een plan met alternatieven
  voor de volwassene met het oog op een betere uitkomst.
 • Double Struggle

LSCI biedt een concrete, direct toepasbare methodiek aan de opvoeders bij crisissituaties. De achtergrond en onderbouwing hiervan is multi-theoretisch. LSCI integreert kennis en inzichten uit de psychodynamische, cognitieve, gedrags- , sociale leer-, conflict- en ontwikkelingstheorieën, aangevuld met inzichten uit de trauma- en neurowetenschappelijke theorieën.