… omdat een crisis niet op afspraak komt

Voor wie?
Professionals die met kinderen en jongeren werken, zoals groepsleiding (in de jeugdhulpverlening of justitiële jeugdzorg), leerkrachten, gezinshuisouders, coaches, opvoeders, orthopedagogen.

Ik werk nu 11 jaar in de jeugdhulpverlening,
ik wou dat ik deze training veel eerder had gehad *

Wat houdt de training in?

 • De LSCI training bestaat uit het behandelen van theoretische kennis over crisissituaties en theoretische achtergronden van gedrag van kinderen en de benadering die dat vraagt, en uit praktisch uitgewerkte methodiek, voorbeeldcasussen en oefening.
 • De training leidt op tot een certificaat (internationaal erkend), na het behalen van het theorie- en praktijk examen.
 • In de training wordt gewerkt met:
  • het boek ‘Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties,
      Life Space Crisis Intervention’, N.J. Long, M.M. Wood & F.A. Fecser
  • een trainingsmap LSCI
  • analyse van videomateriaal
  • discussie en interactie
  • demonstratie en oefenen van vaardigheden
  • rollenspelen
  • vaardigheids-examen & theorie-examen

 • De LSCI training wordt gegeven door een door het LSCI Institute gecertificeerde trainer.
 • De training wordt gegeven op 5 hele achtereenvolgende dagen, óf 6 hele dagen met tussenpozen (bijvoorbeeld 3x2 dagen verspreid over 6 weken).
 • Het is mogelijk je als individu op te geven voor een training. Ook kan een organisatie of een team vragen een LSCI training op de locatie te verzorgen.

Ik heb nu voor het eerst een echt gesprek met
mijn mentorjongere (ex-delinquent) gehad.
En afgelopen week belde hij om mij te spreken;
… dat is nog nooit eerder gebeurd *
Voor vragen, overleg, kennismaking, informatie, opgave, nadere uitleg

Effecten van de training
Uit onderzoek naar effecten van de training voor
professionals (D’Oosterlinck, 2006) blijkt dat
praktijkwerkers noemen dat de training hen een
constructieve strategie biedt om met conflicten om
te gaan, en betere luistervaardigheden oplevert.
Een aantal noemt verbeterd inzicht in
machtsstrijden en leerde hun eigen emoties te
beheersen, waarna hun relaties met jongeren
verbeterden. Veelvuldig wordt genoemd dat LSCI
vernieuwd inzicht biedt in de aard van probleem
gedrag van kinderen en jongeren. Een ander
prominent door praktijkwerkers genoemd thema is
dat LSCI hen geleerd heeft het gezichtspunt van een
kind beter te begrijpen.
Dawson (2003) vond in haar onderzoek dat
leerkrachten die in LSCI getraind waren, zich beter
toegerust voelden om met leerlingen in crisis om te
gaan, meer vaardigheden in crisis interventie
hadden gekregen, en leerden begrijpen waarom de
leerlingen zich op een bepaalde manier gedragen.
Ook toonde zij aan dat LSCI interventie
programma’s op scholen leidden tot minder crisis
incidenten en schorsingen, en meer overplaatsingen
naar minder-restrictieve omgevingen, en meer
leerlingen die doorstroomden naar regulier
onderwijs.
Meer dan 95% van de deelnemers aan een
LSCI training vindt LSCI bruikbaar (D’Oosterlinck).
Als ik dit op mijn vorige werk had kunnen toepassen,
waren situaties niet zo uit de hand gelopen …,
ik was dan anders met de kinderen omgegaan,
we hadden ze beter kunnen helpen *
* Uitspraken van jongeren aan de training, uit evaluatieformulieren
Als gedacht wordt aan een basalere training voor het
scheppen van een klimaat waarin tegemoet gekomen
kan worden aan de behoeften van kinderen die bij hun
opgroeien gedragsproblemen vertonen, en waarbij
volwassenen verbinding kunnen maken met moeilijk te
bereiken kinderen,
is RAP (Response Ability Pathways) een goed alternatief.